Grasland, nieuwe groei en nieuwe kansen
In tegenstelling tot vrijwel elke andere teelt, wordt grasland jarenlang achter elkaar gebruikt voor de winning van ruwvoer. Er zijn meerdere redenen om grasland te vernieuwen. De belangrijkste reden voor de melkveehouder is de rotatie met de teelt van maïs. Een andere reden is teruggang in kwaliteit van het perceel met veel wortelonkruiden en/of slecht presterende grassen.

Grasland vernieuwen: wanneer?
Eerst is het belangrijk om vast te stellen of grasland vernieuwen echt nodig is. Na een periode van droogte of juist veel regen, kan het perceel vergelen. Bedenk dat vooral Engels raaigras zich goed kan herstellen, na droge en ook natte omstandigheden. Veel open plekken is een belangrijke aanleiding om grasland te vernieuwen. Die plekken bieden ruimte aan zowel breedbladige en slechte grassen. Vooral een hoog aandeel kweekgras (20% of meer) is een directe aanleiding om het grasland te vernieuwen. Dit omdat kweek niet of nauwelijks is te bestrijden. Breedbladige onkruiden zijn wel goed te bestrijden.

Vaker kiezen voor langjarig grasland
Goed graslandbeheer levert je niet alleen als melkveehouder meer op, door het behalen van een hogere ruwvoeropbrengst per hectare. Het is ook een duurzame keuze. De keuze voor langjarig grasland als een geschikte ecoregeling: daarover zijn veel melkveehouders enthousiast.

De rol van onkruidbestrijding in meerjarig grasland
Met het verstrijken van de jaren, neemt de onkruidbezetting in grasland toe. Zeker onder extremere omstandigheden, denk aan hitte- en droogtestress, zijn onkruiden vaak de winnaars ten koste van de goed presterende grassen. Met als gevolg een snelle teruggang in kwaliteit en opbrengst. Het zaaien van die onkruiden heeft dan weer tot gevolg dat de onkruidbezetting verder toeneemt. En juist daarom is het bij meerjarig grasland enorm belangrijk om de onkruidbestrijding serieus te nemen. Onkruidbestrijding in grasland loont. Goed presterende grassen worden niet langer verdrongen door bepaalde schadelijke onkruiden.

Cirran met partner
Het voorjaar wordt vaak gezien als de beste tijd om onkruiden effectief te bestrijden. Maar ook gedurende de zomer en herfst is een onkruidbestrijding mogelijk. Het advies is daarbij helder. Maak in meerjarig grasland gebruik van het breedwerkende en kosteneffectieve middel Cirran met aanvullend een partner. Uw loonwerker of adviseur van gewasbeschermingsmiddelen kan u daarover meer vertellen.