In België wordt MCPA aangetroffen in oppervlaktewater in concentraties die soms de milieukwaliteitsnormen (MKN) overschrijden. Daarom hebben NUFARM en Corteva zich ertoe verbonden de beschikbare monitoringgegevens (2017-2019) te analyseren. De analyse van deze gegevens werden gebruikt om een emissiereductieplan op te stellen die de overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen in het oppervlaktewater in de toekomst moeten reduceren.

Gebruik van MCPA
MCPA is momenteel toegelaten voor gebruik in granen, steenfruit, appel/peer, bessen, vlas, sierteelt en grasland. NUFARM heeft MCPA commercieel beschikbaar in formuleringen met enkel MCPA als actieve stof (U 46 M 750), maar ook in mengsels met andere actieve stoffen (CIRRAN, DAMEX FORTE SUPER, DUPLOSAN SUPER).

De toegelaten dosering van MCPA voor een enkele toepassing ligt tussen de 0.37 en 3.0 kg actieve stof per hectare.

Identificatie van mogelijke emissieroutes
Gelet op de grote oplosbaarheid van MCPA in water en het feit dat het zich niet vastzet op bodemdeeltjes, is te verwachten dan MCPA gevoelig is voor uitspoeling. MCPA is echter niet erosie gevoelig. Ook emissieroute via de lucht kan uitgesloten worden gezien de lage vluchtigheid van de stof.

Puntbron vervuiling kan echter wel een belangrijke rol spelen bij de emissie van MCPA in oppervlaktewater door slechte praktijken zoals het niet respecteren van bufferzones en het legen en schoonmaken van sproeiapparatuur dicht bij water of op harde oppervlakken.

Analyse
Op basis van een review van de landbouwkundige setting en milieu condities voor de monitoring sites waar een overschrijding werd vastgesteld, werd puntbron vervuiling (overspray) geïdentificeerd als de meest belangrijke emissieroute naar het oppervlaktewater toe.

Daarnaast blijkt dat de monitoring sites met overschrijdingen gelegen zijn bij smalle stromen en drainage sloten die vlak naast een commercieel landbouwkundig veld/grasland gebied liggen met amper ruimte (minder dan 1 meter) tussen de veronderstelde met MCPA behandeld gebied en de waterstroom waar de bemonstering is gebeurd.

Emissiereductiemaatregelen
De volgende emissiereductiemaatregelen zullen een verdere lozing van MCPA in het Belgische oppervlaktewater moeten voorkomen:

 • Om puntbron emissie te vermijden heeft NUFARM de FOD een voorstel gedaan om product labels van alle gewasbeschermingsmiddelen die MCPA bevatten te standaardiseren met betrekking tot de minimale bufferzone die gehanteerd moet worden.
  • Minimale bufferzone van 10 m met klassieke techniek; OF
  • Minimale bufferzone van 5 m met 50 % drift reducerende doppen

De aanvraag voor de aanpassing van de bufferzones op de toelatingsaktes werd in juli 2022 goedgekeurd. De etiketten van al onze middelen op basis van MCPA worden zo snel als mogelijk aangepast. Dit moet landbouwers die deze middelen gebruiken niet weerhouden om nu al een bufferzone van 10m te hanteren.

 • Aanbevelingen buiten de toelatingsaktes van gewasbeschermingsmiddelen op basis van MCPA die vermeld zullen worden op het etiket:
  • Niet spuiten wanneer er een risico op drift bestaat
  • Vullen en reinigen van de tank moet altijd gebeuren weg van waterstromen en sloten
  • Respecteer ten aller tijde de voorgeschreven bufferzones. We raden aan steeds een minimale bufferzone van 5 meter te hanteren, zelfs wanneer het gebruik van hogere drift reducerende doppen een lagere bufferzone toelaat.
  • Niet spuiten wanneer zware regenval voorspeld wordt binnen 24 uur.

NUFARM en Corteva zullen in de toekomst de monitoringgegevens blijven opvolgen en analyseren om dit ERP te kunnen bijsturen waar nodig.

Samen kunnen we er voor zorgen dat de emissie van MCPA in het oppervlaktewater gereduceerd wordt.

Download als pdf

Voor de volledige samenvatting van het emissiereductieplan MCPA verwijzen we graag naar volgende link: Samenvatting voor het emissiereductieplan (ERP) voor MCPA | Fytoweb