Inzetten op een meer duurzame landbouw
De Farm to Fork-strategie bestaat uit voorstellen om de voedselvoorziening te vergroenen. Onderdeel van de strategie is het voornemen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2030 te halveren. Een deel van die reductie komt uit bedrijven die overschakelen van de reguliere teelt naar biologisch. Maar veruit het grootste deel van de reductie moet komen uit de reguliere teelt.

Hoogproductieve landbouw
Dankzij kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen gingen de opbrengsten de afgelopen vijftig jaar in de landbouw enorm omhoog. Dit heeft geleid tot een situatie, zeker in de westerse wereld, waar voeding volop beschikbaar en ook relatief goedkoop is. Nu zowel bemesting als gewasbescherming ter discussie staan, komt deze situatie onder druk. Wie overstapt naar biologisch, heeft te maken met hogere (arbeids)kosten en gemiddeld ook een lagere opbrengst per hectare maar met een meestal hogere prijs voor het eindproduct. Wie regulier blijft telen, heeft minder middelen beschikbaar tegen ziekten en plagen en ook dat kan ten koste gaan de productie.

Weerbare plant
Als er minder curatieve middelen tegen ziekten en plagen beschikbaar zijn, dan wordt preventie nog belangrijker. Om die reden is er tegenwoordig veel meer aandacht voor het weerbaarder maken van de plant. Steeds meer biostimulanten komen hiervoor beschikbaar, al dan niet met een bewezen effectiviteit. Maar ook door het creëren van een gezonde bodem en de juiste voeding kan worden bereikt dat een plant minder snel door ziekteverwekkers wordt aangetast.

Aandeel biologische middelen neemt toe
De industrie, en zeker ook Nufarm, werkt daarnaast hard aan de ontwikkeling van nieuwe middelen en toelatingen. Dat kunnen middelen zijn die niet of nauwelijks belastend zijn voor het milieu, maar ook middelen op biologische basis. Biologische telers maken natuurlijk in de eerste plaats gebruik van deze middelen. Maar ook in de reguliere teelten worden deze middelen vaker ingezet, bijvoorbeeld in verband met het wettelijk toegestane maximale residu (MRL), om eisen die de afnemer stelt, of om de effectiviteit. Het aandeel aan biologische middelen bij niet-biologische telers neemt hierdoor toe.

Elektrische loofdoding en onkruidbestrijding
In de landbouw is het onderdrukken van onkruiden een van de grootste uitdagingen. Biologische telers geven aan dat dit relatief veel arbeid kost. Arbeid die bovendien schaarser en duurder wordt. Maar ook hier zijn diverse ontwikkelingen te melden op het terrein van mechanische onkruidbestrijding en zelfs met robots. Nufarm zet in op een andere ontwikkeling: het doden van planten met elektriciteit onder de naam NUCROP. NUCROP wordt al ingezet voor loofdoding in aardappelen en draagt daarmee bij aan het verduurzamen van de teelt. NUCROP zal in de toekomst ook voor onkruidbestrijding worden ingezet.

Grow a better tomorrow
Grow a better tomorrow is de slogan van Nufarm. Duidelijk mag zijn dat Nufarm zich inzet voor de groei van een gezonde en goed renderende teelt. Dat doen we met een breed pakket aan middelen. Steeds vaker zijn dat biologische middelen die chemische middelen deels of helemaal kunnen vervangen. Een overzicht van ‘onze’ biologische middelen staat op onze website.

Ook zetten we in op nieuwe technologie om minder afhankelijk van gewasbescherming te worden. We hebben daarom samen met crop.zone geïnvesteerd in NUCROP waarmee elektrische loofdoding voor de aardappelmarkt bereikbaar wordt. Ook hierover is meer informatie te vinden op onze website.