600000081-DUPLOSAN-KV-P-NUFARMSDS-BE-_FR-4.0-PdH-OK-080520