600000181-U-46-D500-NUFARMSDS-BE-_FR-3.2-PdH-OK-020920