600000111-U46-M750-NUFARMSDS-BE-_FR-2.0-PdH-OK-040520