De ins & outs van MRL

Wat is een MRL?

MRL staat voor maximale residulimiet. Het is een grenswaarde die het maximale residugehalte van een gewasbeschermingsmiddel in of op voedingsmiddelen en diervoeders aangeeft.

Het is een productnorm die wordt vastgelegd per werkzame stof-levensmiddel combinatie.

Deze wettelijke productnorm grenst vaak aan de detectie of kwantificatielimiet van een stof.

Waarom worden MRL’s bepaald?

Het vastleggen van MRL’s is noodzakelijk voor 2 redenen:

 1. De bescherming van de volksgezondheid:
  • Residuen van gewasbeschermingsmiddelen mogen geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen
 2. Om te zorgen voor goed landbouwkundig gebruik
  • Er mag niet meer gewasbeschermingsmiddel worden gebruikt dan nodig is om een plaag of ziekte goed te bestrijden

Hoe worden MRL’s voor gewasbeschermingsmiddelen vastgelegd?

In de EU wordt de MRL berekend als het maximale residu van een actieve stof in een ‘ruw agrarisch product’, dat verwacht wordt bij ‘goed landbouwkundig gebruik’.

Een ruw agrarisch product is een agrarisch product in onbewerkte vorm.

Dit wil dus zeggen dat een MRL wordt afgeleid voor bijvoorbeeld granen, vruchten, groenten en vlees maar niet voor brood, vruchtensap, groente puree of worst.

Er wordt een MRL afgeleid voor elk type graan (tarwe, rogge, gerst,…), alsook voor elk type fruit, groente en vlees. Het is dus mogelijk dat de MRL voor bijvoorbeeld gerst verschillend is dan deze voor bijvoorbeeld tarwe.

Deze MRL wordt vergeleken met de toxicologische grenswaarden van de betreffende actieve stof, zijnde:

 • Aanvaardbare dagelijkse inname = schatting van de hoeveelheid van een stof die iemand dagelijks, levenslang kan innemen zonder noemenswaardig effect op de gezondheid.
 • Acute referentie dosis = de hoeveelheid van een bepaalde stof in voedsel of drinkwater die iemand binnen 24 uur kan innemen zonder noemenswaardige gezondheidseffecten.

De inname van een ruw agrarisch product wordt vermenigvuldigd met de MRL. Als deze waarde niet boven de toxicologische grenswaarden uitkomt, wordt de MRL vastgelegd en opgenomen in de Verordening EC 396/2005 voor de Europees vastgelegde MRL’s voor werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen.

Hoe komt het dat MRL’s soms aangepast worden en welke impact heeft dit?

Waarom worden MRL’s aangepast?

Het vastleggen en updaten van MRL’s is een continu proces. In het kader van de Europese residuverordening (396/2005) werd een herzieningsprogramma voorzien om bestaande MRL’s te laten beoordelen door EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid).

Dit is nodig om de veiligheid van de consument te blijven waarborgen.

Binnen de 12 maanden na de goedkeuring of niet-goedkeuring van een werkzame stof moet EFSA een advies opstellen en voorleggen aan de Europese Commissie en de EU-lidstaten.

Bij dit advies wordt gekeken of er voldoende studies beschikbaar zijn die de bestaande MRL’s voor de actieve stof ondersteunen. Indien nodig worden MRL’s aangepast.

Impact van aanpassingen MRL’s op de toelating van een gewasbeschermingsmiddel

Wanneer de MRL waarde van een actieve stof wordt herzien voor één of meerdere ruwe agrarische producten moeten alle toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze actieve stof worden nagekeken.

Bij nazicht van toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen wordt gekeken of nog steeds aan de residuvoorwaarden van de toelating wordt voldaan.

Wanneer niet meer aan de residuvoorwaarden kan worden voldaan moet de toelating voor de desbetreffende teelt worden aangepast afhankelijk van de situatie:

 • de toepassing in een bepaalde teelt is niet meer toegelaten
 • de dosering van het gewasbeschermingsmiddel in een bepaalde teelt wordt verlaagd
 • de vooroogst-interval wordt verlengd
 • de interval tussen 2 toepassingen wordt verlengd

Impact van aanpassingen MRL’s op de etiketten

Wanneer naar aanleiding van de publicatie van een aanpassing van de MRL blijkt dat een aanpassing van een toelating noodzakelijk is, zullen ook de etiketten van de gewasbeschermingsmiddelen aangepast moeten worden.

Wanneer moet men voldoen aan de nieuwe MRL?

Bij de publicatie van een herziening van een MRL van een bepaalde actieve stof worden ook respijttermijnen vastgelegd om te voldoen aan de nieuwe MRL.

Deze respijttermijnen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ruwe agrarische producten die reeds geproduceerd zijn of reeds behandeld zijn met de betreffende actieve stof blijven voldoen aan de MRL die van toepassing was op het moment van productie of behandeling met een gewasbeschermingsmiddel.

Hoe zit het met residuen in geïmporteerde granen, fruit, groente of vlees?

De hoeveelheid residuen dat op granen, fruit, groente of vlees mogen zitten wordt vastgelegd via MRL’s. Deze MRL wordt op EU-niveau gezamenlijk door de lidstaten bepaald.

Officiële instanties zoals NVWA in Nederland of FAVV-AFSCA in België zullen steekproefsgewijs controleren of ruwe agrarische producten die geïmporteerd worden voldoen aan de MRL.

Wanneer een MRL overschreden wordt zonder dat de acute referentiedosis wordt overschreden zal een boete of waarschuwing volgen. De betreffende producten mogen dan ook niet meer verhandeld worden. Wanneer het gaat over producten die geïmporteerd worden aan de buitengrens van de EU zal ook de invoer verboden worden.

Wanneer ook de acute referentiedosis overschreden wordt zal naast een boete ook de partij uit de handel worden gehaald en vernietigd. Dergelijke overschrijdingen worden gemeld aan de Europese Commissie en de overige lidstaten.

Er zijn weinig overschrijdingen van de MRL terug te vinden in ruwe agrarische producten uit de Benelux of de EU. Overschrijdingen worden eerder gevonden in producten afkomstig uit niet-EU landen. De controle op risicoproducten uit bepaalde risicolanden ligt dan ook veel hoger.

Nog vragen?

Contacteer Najoua Ben Rhouma / Registration Manager Nufarm Benelux: [email protected]