Natte winters en droge zomers
De afgelopen jaren waren de zomers heet, Ook de zomer van 2020. Gelukkig waren de problemen minder groot dan in 2019. De droogte was toen langduriger en de maximale temperaturen, tot boven de 40 graden, extremer. Toch moeten echt rekening blijven houden met structureel hetere zomers. En dat betekent meer verdamping en eerder problemen met droogte.

Meer en beter ruwvoer in 2020
Ondanks de droge zomer heeft het merendeel van de melkveehouders geen ruwvoertekort. Belangrijk, want hiermee kunnen de aankoopkosten van voer worden verlaagd. Juist in periodes waarin de melkprijzen laag zijn, is dat heel belangrijk. Melkveehouders die op droogtegevoelige grond ondernemen en niet kunnen beregenen, kijken vaker naar alternatieve gewassen die dieper wortelen. Het is belangrijk daarbij goed te kijken of deze gewassen, samen met bijvoorbeeld mais, passen in het voederrantsoen.

Beworteling grasland
Door de klimaatverandering is er, zeker op zandgrond, maar ook op klei behoefte aan verbetering van de droogtetolerantie. Voor een goede beworteling is het belangrijk dat structuurschade en bodemverdichting wordt voorkomen. Voldoende organische stof en het op peil houden van de zuurgraad (pH) van de bodem zijn eveneens belangrijk, net als een actief bodemleven. Naast verbetering van de bodemstructuur kan ook de rassenkeuze van de grassen bijdragen. Kies daarbij voor diepwortelende grassoorten. Hoger maaien en frequenter roteren met beweiden zijn andere opties voor een betere beworteling.

Geef grasland corrurrentievoordeel met een onkruidbestrijding
Hoe beter de conditie van het grasland, des te minder krijgen onkruiden de kans zich te ontwikkelen. Want zoals waarschijnlijk bekend bij u, zijn onkruiden als distels, paardenbloem, boterbloem, herderstasje en niet te vergeten ridderzuring veel minder gevoelig voor droogte dan de meeste grassoorten. We hebben de afgelopen jaren regelmatig gezien dat percelen die zwaar onder de droogte hadden te lijden, ook kregen te maken met een stevige onkruidbezetting. En deze onkruiden ‘consumeren’ het beschikbare water en de mineralen door dieper te wortelen.

Kortom, het is belangrijk om de grassen concurrentievoordeel te geven. Door dus te zorgen voor een goed groeiklimaat en door te voorkomen dat schadelijke onkruiden niet de overhand krijgen. Daarom is het belangrijk om regelmatig (jaarlijks) een onkruidbestrijding in grasland met Cirran (in meerjarig grasland) of Jepolinex Pro (in eenjarig grasland) uit te voeren. Vraag daarbij altijd advies van uw loonwerker of adviseur van gewasbeschermingsmiddelen.