Beregenen mais en grasland: nuttig of niet
In de zomermaanden zijn beregeningsinstallaties voor veel akkerbouwers onmisbaar. Diverse gewassen worden met regelmaat voorzien van voldoende water om zo de oogst veilig te stellen. Ook meer melkveehouders zetten in op beregening in mais en grasland. Om op die manier ervoor te zorgen dat de ruwvoeropbrengst op peil blijft. Maar hoe zinvol is beregenen?

Beregenen en economisch rendement
Een beregeningsinstallatie is een forse investering. Of u die investering terugverdient heeft vooral betrekking op de intensiteit van gebruik. En op droogtegevoelige grond (vaak zandgrond) is beregenen sneller rendabel dan op vocht vasthoudende kleigronden.

Want ook als de installatie niet of nauwelijks wordt gebruikt (zomers kunnen ook nat zijn) blijven de vaste kosten gewoon doorgaan. Het is daarom belangrijk vooraf een goede inschatting te maken hoe intensief u wilt en kunt beregenen. Zeker ook belangrijk is de arbeid die het vergt en de mogelijkheden voor de uitvoering met voldoende waterbronnen en de mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van oppervlaktewater (zeker in droge tijden) mee te nemen in het besluit

Wanneer starten met beregenen
Het moment om te starten met beregenen wordt vaak als lastig ervaren. Daarbij is een ding belangrijk: begin op tijd. Het is zinvol om vaak al in mei (en soms zelf in april) te starten met beregenen. Alleen als op korte termijn (veel) regen wordt verwacht is het beter om te wachten. Maar beregenen in een periode met enige regenval is vaak heel effectief. Daarin de juiste balans vinden, is lastig. Gelukkig zijn er tegenwoordig handige digitale hulpmiddelen die u daarbij kunnen helpen zoals de beregeningstool van ZLTO.

Meer ruwvoer dankzij beregening
Beregening is een belangrijk hulpmiddel om de graslandopbrengst te optimaliseren. Hoe hoger de kosten voor aankoop van ruwvoer of krachtvoer, des te meer rendement wordt met beregening behaald. Ook de schaalgrootte van het bedrijf is een belangrijke factor. Op een groter areaal zijn de vaste kosten van een installatie immers lager. Wel of niet investeren in beregening is juist door het grillige klimaat een lastige rekensom. Wat levert het op en wat zijn de kosten? Ons advies is om die berekening zeker eens te maken. Zeker in droge jaren kan beregenen veel opleveren.

Onkruiden minder kans
Waar gras goed groeit, krijgen onkruiden minder ruimte. Door beregening krijgen onkruiden daardoor minder kans. Dit levert op de korte termijn voordelen op: een hogere ruwvoeropbrengst; maar ook op de langere termijn: graslandvernieuwing kan langer worden uitgesteld. Natuurlijk is het daarbij zeker belangrijk om te blijven monitoren op de onkruidbezetting en daar waar nodig tijdig maatregelen te nemen. Want beregening is helaas niet te remedie om onkruiden in grasland te bestrijden. Een bespuiting met onze middelen Cirran en Jepolinex Pro is dat wel.