Eigen ruwvoer nog belangrijker
Voor de melkveehouder is de productie van melk natuurlijk de belangrijkste bron van inkomen. Koeien presteren het beste als de dieren gezond zijn en de voeding in balans en in orde is. Kortom, het dierenwelzijn is misschien wel de allerbelangrijkste voor een goed bedrijfsresultaat. Maar wat zeker ook belangrijk is, is aandacht voor de ruwvoervoerwinning. Want met meer ruwvoer van goede kwaliteit van eigen bodem, verbetert u het bedrijfsresultaat.

Grasland in de wintermaanden
Door gemiddeld hogere temperaturen gebeurde het de afgelopen jaren dat er nog tot half november werd gemaaid. Dit laatste gras wordt dan vrijwel altijd direct in de stal gevoerd. Daarna gaat het grasland een aantal maanden in winterrust. Dit betekent dat er niet of nauwelijks groei en activiteit is. Toch is dit een belangrijke periode. Hoe vitaler graslandpercelen door de winter komen, des te beter de prestaties in het komende jaar.

Maatregelen winter
Door de hogere temperaturen is er langer grasgroei. Voorkom dat het grasland te lang te winter in gaat. Schimmels als meeldauw, roest en fusarium kunnen zo makkelijker voor meer grasuitval zorgen. Ook kunnen muizen er makkelijker schuilen.

Misschien wel de allerbelangrijkste maatregel is goede ontwatering. Natte percelen verslechteren snel. Het gevolg: kale plekken met meer slechte grassen en breedbladige onkruiden. Dus kijk of de drains goed lopen en neem waar nodig aanvullende maatregelen om overtollig water zo goed mogelijk af te voeren.

Blijf daarnaast ook alert op de mollenbestrijding. Dat vraagt continu om aandacht. Mollen geven directe en indirecte schade. Ze beschadigen de graszode en de molshopen verontreinigen komend voorjaar het kuilgras. Op open plekken groeien bovendien makkelijk onkruiden.

En de onkruidbestrijding?
Ook daarvoor is het goed aandacht te hebben en te houden. Niet in de actieve vorm. Want een onkruidbestrijding in de wintermaanden is niet effectief. Maar wel in de vorm van monitoring. Kijk in uw percelen waar probleemonkruiden zich bevinden. En blijf dit volgen. Maak in de wintermaanden ook al direct plannen in welke percelen een onkruidbestrijding in het voorjaar nodig is. Bedenk daarbij dat ook de loonwerker of uw adviseur in de wintermaanden vaak wat meer tijd heeft en vraag hem om samen een farmwalk te doen. Zo bent u goed voorbereid op een nieuw seizoen waar uw graslandpercelen u opnieuw helpen om een goed inkomen te behalen.