Meer wintertarwe ingezaaid
Door met name de hoge graanprijzen in 2022 hebben telers de keuze gemaakt om vaker wintergranen, zowel wintertarwe als wintergerst, in te zaaien. De omstandigheden om te zaaien waren tot aan eind november 2022 ronduit uitstekend. Vroeg gezaaide percelen kwamen snel op en konden zich goed ontwikkelen. Kortom, een goede start voor de komende oogst.

Onkruidbestrijding tarwe na een zachte winter
De onkruidbestrijding in de graanteelt spitst zich toe op breedbladige en grasachtige onkruiden. Op diverse percelen is in het najaar al succesvol ingezet op een onkruidbestrijding. De omstandigheden waren immers gunstig voor de toepassing van bodemherbiciden. Deze percelen gaan mogelijk schoon het voorjaar in. Maar vergis u niet. Al snel kunnen zich weer kiemende onkruiden aandienen. Deze jonge onkruiden zijn relatief makkelijk te bestrijden.

Phenoxies (groeistoffen) als de ideale oplossing
In de land- en tuinbouw hebben groeistoffen (we noemen ze tegenwoordig phenoxies) een lange en succesvolle geschiedenis. De werkzame stoffen MCPA en MCPP kent vrijwel elke akkerbouwer/landbouwer. Nufarm is nooit stil blijven staan en is altijd achter deze producten blijven staan.

Advies correctiebespuiting in wintergranen
In percelen die in het najaar zijn behandeld tegen onkruiden, is de onkruiddruk in het voorjaar relatief laag. Dit maakt dat de tarwe- of gerstplant een groeivoorsprong heeft ten opzichte van onkruiden. Maar in het vroege voorjaar heeft u natuurlijk wel te maken met tal van voorjaarskiemers (zoals zwaluwtong en perzikkruid). Een correctiebespuiting met Duplosan® MCPP of U46® MCPA eventueel in combinatie met andere toegelaten herbiciden behoort dan zeker tot de mogelijkheden. Deze behandeling is niet alleen zeer effectief, maar ook zeer kostenefficiënt en breedwerkend, ook op andere veel voorkomende onkruiden zoals  akkerdistel, akkermelkdistel, melde, zwaluwtong en herderstasje.

Advies bij onkruidbestrijding in granen
De onkruidbestrijding in granen is vaak complex. Dit heeft te maken met diverse factoren. Denk aan het wel of niet uitvoeren van een najaarsbehandeling, de aanwezigheid van grasonkruiden (bijvoorbeeld duist en windhalm) en de voorkomende breedbladige onkruiden. Een effectieve onkruidbestrijding begint altijd met het vaststellen van de probleemonkruiden en de mogelijkheden om bijvoorbeeld al vroeg in het voorjaar in te grijpen. Raadpleeg hiervoor altijd uw adviseur. Hij of zijn kan u alles vertellen over een effectieve bestrijding. Zeker is ons advies om de middelen Duplosan® MCPP en U 46® MCPA waar dat kan in te zetten als correctiebestrijding of in de mix.