Graantelers aan de top

Nufarm: Uw Graanspecialist

GRAANTELERS AAN DE TOP
Nederlandse graantelers boeken uitstekende resultaten in de graanteelt. Opbrengsten van 10 ton per hectare of meer zijn geen uitzondering. Nederlandse graantelers zijn dus toptelers.

Ondanks de hoge opbrengsten staat het rendement van de graanteelt onder druk. De graanprijzen zijn vaak te laag.  Alle reden om kritisch te zijn op kosten en baten. Kortom: neem de juiste teeltmaatregelen om zo tot een optimaal rendement te komen.

     

NUFARM: UW GRAANSPECIALIST
Nufarm is specialist in de graanteelt. Dat heeft alles te maken met onze kennis en het brede aanbod aan producten dat wij voor de graantelers beschikbaar hebben. In dit artikel bieden wij u een overzicht van een aantal sterk presterende producten voor onkruidbestrijding, ziektebestrijding en groeiregulatie. Graag gaan we ook dit jaar weer samen met u en uw adviseur voor de top. Onderstaande onderwerpen komen aan bod in dit artikel:

 • Onkruidbestrijding voorjaar
 • Bestrijding schimmelziekten granen
 • Groeiregulatoren in granen
 • Onkruidbestrijding na de oogst

 

HERBICIDEN
Onkruidbestrijding voorjaar in granen
De onkruidbestrijding in granen vindt overwegend in het voorjaar plaats. Heel belangrijk want uit onderzoek weten we dat onkruiden zich in granen makkelijk kunnen vermeerderen. Voor de onkruidbestrijding is het belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen grasachtige onkruiden zoals duist, en breedbladige onkruiden zoals muur, kamille, veelknopigen en akkerdistel. Het is belangrijk de juiste mix aan werkzame stoffen in te zetten om te komen tot een optimaal resultaat, zowel qua werking als qua rendement.

Adviezen onkruidbestrijding voorjaar 2020

Gericht op de bestrijding van breedbladige onkruiden biedt Nufarm de volgende middelen:

Saracen® Delta
Saracen Delta is een nieuw middel. Combineert bodemwerking met contactwerking. Sterk op onder andere kamille en klein kruiskruid. Ideaal in de mix met groeistoffen zoals U 46 MCPA en Duplosan MCPP

Advies: 0,1 l/ha

 

Duplosan® MCPP
Vertrouwd middel in de mix tegen diverse breedbladige onkruiden.

Advies: 2 l/ha

 

U 46® MCPA
Vertrouwd middel in de mix tegen breedbladige onkruiden in het voorjaar. Daarnaast wordt U 46 MCPA veelvuldig tegen akkerdistel toegepast. Bedenk: mei is de distelmaand.
Dosering voorjaarsbespuiting: afhankelijk van de mix.
Advies:  2 l/ha (voor distelbestrijding is Tapir een goede mixpartner)

 

FUNGICIDEN
Bestrijding schimmelziekten in granen

Granen zijn gevoelig voor diverse schimmelziekten. Bladaantastingen hebben veel impact op het productievermogen van de plant. Onder andere onderstaande schimmelziekten komen voor:

Sneeuwschimmel
De naam sneeuwschimmel is ontstaan omdat de schimmel zich vaak laat zien na het smelten van de sneeuw. De schimmel komt dus al voor vanaf het vroege voorjaar. De ziekte kan zich bij onvoldoende bestrijding uitbreiden tot het vlagblad.

Septoria tritici (bladvlekkenziekte)
Net als de sneeuwschimmel een graanziekte die al vroeg voorkomt. Wordt ook wel bladvlekkenziekte genoemd. Op het blad ontstaan vlekken met daarin zwartgekleurte puntjes. Besmetting vindt vooral plaats door opspattend regenwater. In regenachtige periodes is de kans op besmetting en uitbreiding het grootst. De schimmel kan zich bij lage temperaturen al uitbreiden. Maar het optimum ligt bij wat hogere temperaturen tussen 20 en  25 ºC. Septoria tritici tast niet de aren aan. Dat geldt wel voor septoria nodorum (kafjesbruin).

             

Gele roest
Gele roest is zichtbaar in lengtestrepen op het blad. Vaak zijn er haarden. Zeker in een zachte winter kunnen al vroeg in het voorjaar infecties ontstaan. De optimale temperatuur voor gele roest ligt rond 10 ºC en bij een hoge luchtvochtigheid. De economische schade door gele roest kan enorm zijn.

Bruine roest
Bruine roest komt vooral voor bij hogere temperaturen, later in het groeiseizoen. De sporenhoopjes komen verspreid over het blad voor. Een belangrijk verschil met gele roest, waar lengtestrepen zichtbaar zijn.

Meeldauw
Infectie door meeldauw vindt plaats via stoppelresten of opslagplanten. Meeldauw komt vooral voor in zware gewassen en vaker op lichte dan op zware gronden. De schimmel is te herkennen aan schimmelweefsel met daarin zwarte vruchtlichamen (puntjes) waarin sporen ontstaan. Voorkom dat de schimmel het vlaggenblad of de aar kan bereiken.

    

Aarfusarium
Fusarium is feitelijk een verzamelnaam van verschillende schimmelziekten die schade aan de aar veroorzaken. Het heeft gevolgen voor de korrelvulling, het duizendkorrelgewicht en door giftige stoffen (mytotoxinen) kan het graan zelfs ongeschikt worden voor menselijke consumptie of voor verwerking in diervoer. Belangrijke schimmels die aarfusarium  veroorzaken zijn de sneeuwschimmel en de rode kafschimmel. Vooral in natte zomers is de ziektedruk hoog.

Adviezen bestrijding schimmelziekten 2020
Nufarm biedt met Ampera® en Soleil® twee krachtige middelen tegen schimmelziekten in granen

Ampera®
Voor een schone start en een gezonde oogst
Schimmelaantastingen in graan zijn vaak al zichtbaar in het vroege voorjaar en blijven actief tot in de afrijping. Om die reden worden er vaak meerdere bespuitingen uitgevoerd. Het middel Ampera biedt daarin uitstekende mogelijkheden om een aantal redenen.

Twee werkzame stoffen twee toepassingstijdstippen
Ampera bevat wee werkzame stoffen (prochloraz en tebuconazool) die gezamenlijk preventief en curatief werken op vroege schimmelaantastingen waaronder septoria, vroege roesten en sneeuwschimmel. De eerste toepassing vindt plaats vanaf eind maart (T0 of T1). Een tweede toepassing tegen aarfusarium vindt plaats in groeifase T3.

Ampera mag tweemaal worden toegepast. De tweede toepassing richt zich op afrijpingsziekten (aarfusarium). Deze bespuiting vindt meestal plaats in mei (T3).

Advies:  1,5 l/ha


De voordelen van Ampera

 • Een gebruiksvriendelijke vloeibare EW-formulering
 • Toelatingen in wintertarwe en zomertarwe; winter- en zomergerst, winter- en zomerrogge en triticale
 • Brede werking tegen diverse schimmelziekten in granen

Soleil®
Twee werkzame stoffen twee toepassingstijdstippen
Ook Soleil heeft twee werkzame stoffen, tebuconazool en bromuconazool die preventief en curatief werken op vroege roesten, septoria en aarfusarium. Toepassing vanaf eind maart (T0 of T1). Door de uitstekende werking van Soleil tegen aarfusarium wordt dit middel ook regelmatig in groeifase T3 toegepast. Maar let op: het middel is slechts eenmaal per teeltcyclus toegelaten. Soleil is toegelaten in winter- en zomertarwe en triticale.

Advies T0/T1:  1,0 l/ha

Advies T3:  1,2 l/ha


De voordelen van Soleil

 • Preventief en curatief
 • Brede werking tegen diverse schimmelziekten

GROEIREGULATOREN

Groeiregulatoren in granen
Uw graangewas staat er geweldig voor. Het belooft een goede oogst te worden. Tot het weer omslaat. Hevige buien en flink wind. Extreme omstandigheden, die tegenwoordig vaker lijken voor te komen. Maar ook onder relatief rustige omstandigheden kan graan afhankelijk van bijvoorbeeld bemesting en grondsoort gaan legeren. 

Neem geen risico
Neem daarom geen risico en voorkom legering. Nufarm biedt met drie producten altijd de juiste keuze. Voor de middelen gelden brede toelatingen in zomer- en wintergranen. Ephon Top is nieuw en adviseren we tegen het doorknikken van de aar in wintergerst.

De voordelen van groeiregulatie

 • Snelle en effectieve opname
 • Hogere opbrengst door betere wortelontwikkeling en steviger gewas
 • Flexibel inzetbaar
 • Bewezen effectief

Adviezen voor wintergranen 2020
Onderstaand onze adviezen voor wintergranen. Ook in zomergranen is toepassing nuttig.

Adviezen voor wintergranen

0,25 l/ha Trimaxx + 05 l/ha Stabilan
Toepassen vanaf eerste knoop voelbaar bij groeizaam weer. Herhalen na ca. 10 dagen afhankelijk van (weers)omstandigheden.

Wintergerst

0,8 l/ha Trimaxx

Toepassen vanaf eerste knoop voelbaar bij groeizaam weer.

0,5 l/ha Ephon top
Toepassen als eerste kafnaalden zichtbaar zijn.

 

HERBICIDEN

Onkruidbestrijding na de oogst
Het graan is geoogst en het stro afgevoerd. De onkruidbestrijding op onbeteeld terrein (stoppel) is het ideale moment of af te rekenen met hardnekkige wortelonkruiden. Onderstaande systemische middelen zet u daarvoor in. Let op dat onkruiden voldoende zijn ontwikkeld voor een goede opname tot diep in de wortels van de onkruiden.

Adviezen 2020

Mega® 2,4-D (augustus en september)
Toepassing op onbeteeld terrein (in stoppel). Ideaal om breedbladige wortelonkruiden te bestrijden. Werkzame stof: 2,4-D.
Dosering: 2 l/ha

Clinic® N (augustus en september)
Na de oogst op onbeteeld terrein (in stoppel). Breed en sterk tegen zowel breedbladige als grasachtige wortelonkruiden. De werkzame stof is glyfosaat.
Dosering: 4 l/ha

Voor advies over onze producten kunt u terecht bij uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen.

Ampera®, Saracan® Delta, DUPLOSAN® MCPP, Clinic®N, Mega® 2,4-D, U-46® MCPA, Trimaxx®, Stabilan® en Ephon® Top, zijn geregistreerde merknamen van Nufarm B.V. Soleil® is een geregistreerd handelsmerk van Sumitomo Chemical Agro Europe SAS. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik.