610000249-Ampera-NUFARMSDS-NL-_NL-1.0-PdH-OK-150321