600000133-Mega-24-D-NUFARMSDS-NL-_NL-7.1-PdH-OK-200520