hidden_popup

Najważniejszym czynnikiem warunkującym sukces w uprawie kukurydzy jest dobór odpowiedniej technologii zwalczania chwastów. W zależności od terminu zastosowania herbicydów możemy podzielić je na dwie grupy.

Kukurydza jest rośliną ciepłolubną, która w naszym klimacie charakteryzuje się dość wolnym tempem wzrostu początkowego przypadającym na okres „wiosennych chłodów”. Również uprawa tej rośliny w szerokiej rozstawie rzędów powoduje, że przez kilka tygodni po siewie narażona jest ona na silną konkurencję ze strony chwastów, które nie zwalczone w odpowiednim terminie mogą całkowicie zdominować plantacje przynosząc straty dochodzące nawet do 90%.

 Zdjęcie przed zwalczeniem chwastów

Do grupy chwastów dwuliściennych wykazujących największą konkurencyjność dla kukurydzy możemy zaliczyć głównie komosę białą ale również jasnoty, przetaczniki czy rdesty, na które niewiele substancji wykazuje zadowalającą skuteczność.

Chwasty jednoliścienne to głównie chwastnica jednostronna, która podobnie jak kukurydza jest rośliną ciepłolubną i kiełkuje w późniejszym okresie.

Dlatego też bardzo ważnym, o ile nie najważniejszym czynnikiem warunkującym sukces w uprawie kukurydzy jest dobór odpowiedniej technologii zwalczania chwastów. W zależności od terminu zastosowania herbicydów możemy podzielić je na dwie grupy.

Pierwsza z nich to preparaty doglebowe stosowane zaraz po siewie kukurydzy. Ich wysoka skuteczność chwastobójcza jest możliwa tylko w przypadku odpowiedniego uwilgotnienia gleby. Natomiast jak pokazują ostanie lata gdzie w większości terenów Polski w początkowym okresie wzrostu kukurydzy wystąpiły okresowe niedobory opadów zabiegi przy użyciu tej grupy preparatów wymagały poprawek.

Dlatego też coraz częściej podstawą walki z chwastami w kukurydzy stają się herbicydy nalistne stanowiące drugą bardzo liczną grupę produktów. Niewątpliwą zaletą charakteryzującą te preparaty jest przede wszystkim brak zależności działania chwastobójczego od uwilgotnienia gleby.
Do grupy tej możemy zaliczyć dwa preparaty chwastobójcze dedykowane dla kukurydzy. Kideka 100 SC oraz Nagano 200 OD to herbicydy nalistne charakteryzujące się bardzo duża szybkością i skutecznością działania na zdecydowaną większość chwastów dwuliściennych oraz możliwością stosowania ich na glebach suchych, co przy występujących ostatnio często kwietniowo/majowych okresach bezopadowych nie pozostaje bez znaczenia.

Zdjęcie po zabiegu – bardzo szybki efekt działania

Nagano 200 OD to gotowa, unikalna na polskim rynku mieszanina dwóch znanych z wysokiej skuteczności substancji aktywnych wykazujących wysoki synergizm działania. Mezotrion działa nalistnie oraz doglebowo a Bromoksynil wykazuje bardzo szybkie działanie kontaktowe. Również formulacja OD (zawiesina olejowa) użyta w tym preparacie wpływa na szybsze zwalczanie chwastów „trudniejszych” pokrytych grubą warstwą wosków.

Kideka 100 SC to herbicyd o działaniu układowym oparty na Mezotrionie. Preparat pobierany jest przez liście oraz dodatkowo przez korzenie chwastów (działanie rezydualne) i szybko przemieszczany jest w roślinie hamując ich wzrost i rozwój.

Obydwa preparaty przeznaczone są głównie do zwalczania chwastów dwuliściennych ale działają również na niektóre chwasty jednoliścienne. W przypadku jednak gdy presja tych drugich jest duża zalecamy stosowanie obu preparatów z partnerem, który będzie w większym stopniu te chwasty zwalczał. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom polecamy obydwa preparaty stosować z Ikanosem 40 OD, który zawiera jako substancję czynną Nikosulfuron zwalczający w doskonały sposób głównie chwasty jednoliścienne.

Nasza propozycja mieszanin zbiornikowych to:

Nagano 200 OD + Ikanos 40 OD w dawkach 1L + 1L/ha

Oraz

Kideka 100 SC + Ikanos 40 OD w dawkach 1L + 1L/ha

Do niewątpliwych zalet tych mieszanin na pewno trzeba zaliczyć:

  • praktycznie pełne spektrum zwalczanych w kukurydzy chwastów
  • bardzo szybki efekt działania (pierwsze objawy widoczne są już po dwóch dniach)
  • bardzo szeroki czas aplikacji, od fazy 2 liści do fazy 8 liści kukurydzy
  • brak fitotoksyczności hamującej wzrost kukurydzy
  • możliwość stosowania w zabiegach korekcyjnych
  • brak uzależnienia od uwilgotnienia gleby

Powrót do strony głównej