Butoxone M 400 SL – Karta charakterystyki 08.06.2015