Regulamin Promocji:  „Carnadine 200 SL –  Promocja 2019”

1. Informacje Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Carnadine 200 SL – Promocja 2019” (dalej „Akcja Promocyjna”), której celem jest zwiększenie sprzedaży produktu Carnadine 200 SL (dalej „Produkt Promocyjny”).
 2. Akcja promocyjna organizowana jest przez Nufarm Polska Sp. z o. o. (dalej „Organizator”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 1/3, 02 – 019 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000101118, NIP 1180034649
 3. Akcja Promocyjna prowadzona jest przez Organizatora na terenie Polski w okresie od 16.04.2019 r. do 31.07.2019 r, przy czym zakup produktu objętego promocją musi być dokonany w okresie04.2018 r. – 30.06.2019 r.”

2. Uczestnicy Akcji Promocyjnej

W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział jako Uczestnicy (dalej „Uczestnik”):

 1. Niezależne osobowo i kapitałowo od Autoryzowanych Dystrybutorów podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie detalicznej sprzedaży środków ochrony roślin sprzedające środki ochrony roślin odbiorcom końcowym, biorące udział w programie lojalnościowym NUFARM – PARTNER DETALICZNY
 2. Podmiot prowadzący gospodarstwo rolne (pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i prowadząca działalność rolniczą lub osoba prawna prowadząca gospodarstwo rolne lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca gospodarstwo rolne), który dokonywać będzie w swoim imieniu zakupu Produktu Promocyjnego, bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością rolniczą.

 3. Założenia i Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Akcja promocyjna polega na tym, iż do każdego litra zakupionego, w terminie określonym w §1 3 regulaminu, Produktu Promocyjnego po zarejestrowaniu kopii faktury potwierdzającej ten zakupu do programu:a) NUFARM PARTNER DETALICZNY – Uczestnik akcji promocyjnej otrzymuje nagrodę o wartości 10 PLN brutto, którą może odebrać, według swojego wyboru, w postaci :   1) Bonu Sodexo
     lub
     2) Bonu na produkty firmy Nufarm

  Minimalna wartość każdego z bonów to 100 PLN brutto. Nie ma możliwości wymiany NAGRODY na ekwiwalent pieniężny.

  b) NUFARMER CLUBUczestnik akcji promocyjnej otrzymuje nagrodę o wartości 10 PLN brutto, którą może odebrać, według swojego wyboru, w postaci :

     1) Bonu Sodexo
     lub
     2) Bonu na produkty firmy Nufarm

  Minimalna wartość bonu to 100 PLN brutto. Nie ma możliwości wymiany NAGRODY na ekwiwalent pieniężny.

 2. Produkt Promocyjny musi być kupiony od Autoryzowanego Dystrybutora NUFARM (załącznik nr. 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 3. Akcja łączy się z Programem NUFARM PARTNER DETALICZNY oraz NUFARMER CLUB. Uczestnik może zdobyć jednocześnie punkty w wyżej wymienionych programach jak i NAGRODĘ za przedstawienie tych samych kopii faktur dokumentujących zakup Produktu Promocyjnego. Kopie faktur  wystarczy przesłać do Organizatora tylko jeden raz (zostaną one zaliczone zarówno w ramach niniejszej Akcji promocyjnej jak i Programu NUFARM  PARTNER DETALICZNY oraz Programu NUFARMER CLUB).
 4. Uczestnicy po dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego winni wysłać kopie faktur zakupu na elektroniczną platformę NUFARM PARTNER DETALICZNY oraz NUFARMER CLUB w terminie do 30 lipca 2019 r.
 5. O terminie odbioru nagród Uczestnicy Akcji Promocyjnej zostaną powiadomieni przez swojego opiekuna – przedstawiciela regionalnego firmy Nufarm.
 6. Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przekazana Uczestnikowi w terminie maksymalnie do dnia 30.07.2019 r., w formie pisemnej (listownie bądź mailowo) po zweryfikowaniu dokonanych zakupów  Produktu Promocyjnego, na podstawie kopii zarejestrowanych w programie NUFARM PARTNER DETALICZNY oraz  NUFARMER Club. Zgłoszenia wysłane przez Uczestnika po dacie wskazanej w punkcie 5 nie będą honorowane nawet, jeśli przez uczestnika spełnione będą pozostałe przesłanki warunkujące otrzymanie nagrody.
 7. Obsługa akcji oraz wybór nagród odbędzie się wyłącznie przez platformę elektroniczną NUFARMER CLUB.

 4. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony na Stronie Internetowej platformy Partner Detaliczny i na życzenie, wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.
 2. Jeżeli Uczestnik odstąpi od zakupu Produktu Promocyjnego, na podstawie którego uzyskał lub ma uzyskać nagrodę, Organizatorowi przysługuje prawo nie uwzględniania takiego zakupu przy przyznawaniu nagród, a także prawo żądania zwrotu nagrody jeżeli została już Uczestnikowi wydana.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Zmiany zostaną ogłoszone w terminie 3 dni przed ich wejściem w życie na Stronie Internetowej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Mapa oficjalnych dystrybutorów