Regulamin Promocji:  „Intuity 250 SC –  Promocja 2019”

1. Informacje Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Intuity 250 SC – Promocja 2019” (dalej „Akcja Promocyjna”) ”), której celem jest zwiększenie sprzedaży produktu Intuity 250 SC (dalej „Produkt Promocyjny”).
 2. Akcja promocyjna organizowana jest przez Nufarm Polska Sp. z o. o. (dalej „Organizator”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 1/3, 02 – 019 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000101118, NIP 1180034649
 3. Akcja Promocyjna prowadzona jest przez Organizatora na terenie Polski w okresie od 01.04.2019 r. do 31.07.2019 r, przy czym zakup produktu objętego promocją musi być dokonany w okresie 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r.”

2. Uczestnicy Akcji Promocyjnej

 W Akcji Promocyjnej może wziąć udział jako Uczestnicy (dalej „Uczestnik”) – każdy podmiot prowadzący gospodarstwo rolne (pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i prowadząca działalność rolniczą lub osoba prawna prowadząca gospodarstwo rolne lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca gospodarstwo rolne), który dokonywać będzie w swoim imieniu w okresie trwania Promocji zakupu Produktu Promocyjnego, bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością rolniczą.

3. Założenia i Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Akcja promocyjna polega na tym, iż do każdego litra Produktu Promocyjnego zakupionego  w terminie określonym w § 1 ust. 3 regulaminu, po zarejestrowaniu kopii faktury potwierdzającej ten zakupu do programu NUFARMER CLUBUczestnik akcji promocyjnej otrzymuje  nagrodę o wartości 30 PLN brutto, które może odebrać według swojego wyboru w postaci:
  1. Bonu Sodexo
   lub
  2. Bonu na produkty firmy Nufarm 

   Minimalna wartość bonu to 150 PLN brutto. Nie ma możliwości wymiany NAGRODY na ekwiwalent pieniężny.

 1. Produkt Promocyjny musi być kupiony od Autoryzowanego Dystrybutora NUFARM (załącznik nr. 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 2. Akcja łączy się z Programem NUFARMER CLUB. Uczestnik może zdobyć jednocześnie punkty programu jak i NAGRODĘ za przedstawienie tych samych kopii faktur dokumentujących zakup Produktu Promocyjnego. Kopie faktur wystarczy przesłać do Organizatora  jeden raz (zostaną one zaliczone zarówno w ramach niniejszej Akcji promocyjnej jak i Programu NUFARMER CLUB).
 3. Każdy uczestnik akcji promocyjnej otrzymuje wybrane Nagrody za zakup maksymalnie  1 000 litrów Produktu Promocyjnego. Zakupy powyżej tej ilości nie będą premiowane w akcji promocyjnej.
 4. Uczestnicy po dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego winni wysłać kopie faktur zakupu na elektroniczną platformę NUFARMER CLUB w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.
 5. O terminie odbioru nagród Uczestnicy Akcji Promocyjnej zostaną powiadomieni przez swojego opiekuna – przedstawiciela regionalnego firmy Nufarm.
 6. Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przekazana Uczestnikowi w terminie maksymalnie do dnia 31.07.2019 r. w formie pisemnej (listownie bądź mailowo) po zweryfikowaniu dokonanych zakupów Produktu Promocyjnego na podstawie kopii zarejestrowanych w programie Partner Nufarmer Club. Zgłoszenia wysłane przez Uczestnika po dacie wskazanej w  pkt 5. nie będą honorowane nawet, jeśli przez uczestnika spełnione będą pozostałe przesłanki warunkujące otrzymanie nagrody.
 7. Obsługa akcji oraz wybór nagród odbędzie się wyłącznie przez platformę elektroniczną NUFARMER CLUB.

 4. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony na Stronie Internetowej platformy Partner Detaliczny i na życzenie, wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.
 2. Jeżeli Uczestnik odstąpi od zakupu Produktu Promocyjnego, na podstawie którego uzyskał lub ma uzyskać nagrodę, Organizatorowi przysługuje prawo nie uwzględniania takiego zakupu przy przyznawaniu nagród, a także prawo żądania zwrotu nagrody jeżeli została już Uczestnikowi wydana.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Zmiany zostaną ogłoszone w terminie 3 dni przed ich wejściem w życie na Stronie Internetowej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Mapa oficjalnych dystrybutorów