REGULAMIN KONKURSU

pod nazwą „Rolnicze wieści”

Definicje

 1. „Organizator” – Nufarm Polska z siedzibą ul.Grójecka 1/3,  02-019 Warszawa, KRS: 0000101118, NIP: 1180034649
 2. „Fundator” – podmiot fundujący Nagrody konkursowe. Fundatorem Nagród konkursowych jest Nufarm Polska z siedzibą ul.Grójecka 1/3,  02-019 Warszawa, KRS: 0000101118, NIP: 1180034649
 3. „Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Twoje ulubione produkty” organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach opisanych  Regulaminem.
 4. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora, Fundatora oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki Konkursu,
  w szczególności określając warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Fundatora oraz prawa i obowiązki Uczestników i Laureatów Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.
 5. „Serwis” – serwis internetowy (fanpage Fundatora na portalu Facebook) dostępny pod adresem facebook.com/nufarmpolska , w którym organizowany jest Konkurs.
 6. „Uczestnik Konkursu” – użytkownik sieci Internet, będący osobą fizyczną działającą zgodnie z §4 ust. 1 Regulaminu, nieprowadzącą działalności gospodarczej w obszarze objętym Konkursem, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.
 7. „Zadanie Konkursowe” – autorska praca Uczestnika Konkursu polegająca na  wykonaniu zadania, którego treść wskazana jest w postanowieniach §7. Regulaminu.
 8. “Komisja Konkursowa” – powołana przez Organizatora w celu wyłonienia Zwycięzców i Laureatów Konkursu  komisja w składzie 3 (trzech) osób.
 9. „Nagrody” – ufundowane przez Fundatora, nagrody dla Zwycięzcy i Laureatów Konkursu, wskazane w treści postanowień §9 Regulaminu, przyznawane na zasadach opisanych Regulaminem.
 10. „Zwycięzca Konkursu” – Uczestnik Konkursu, któremu Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę na podstawie oceny wykonanego przez Uczestnika Zadania Konkursowego. W konkursie zostanie wyłonionych trzech Zwycięzców.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  za pośrednictwem Internetu w Serwisie, w okresie wskazanym w treści postanowień § 3 Regulaminu.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu na zasadach opisanych w § 5 Regulaminu.
 3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom fizycznym, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
 4. Istotą Konkursu jest wyłonienie Zwycięzców Konkursu w drodze oceny nadesłanych przez Uczestników Konkursu Prac Konkursowych, przez Komisję Konkursową.
 5. Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznawania Nagród opisane są w § 8 – 10 Regulaminu.
 6. Konkurs ma na celu promocję organizatora oraz prowadzonej przez niego działalności.
 7. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec serwisu Facebook w związku z udziałem w Konkursie. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem rozstrzygane będą pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.

§ 2. Obszar

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski (jest organizowany na terytorium RP), jest ogłaszany w Serwisie i kierowany do użytkowników sieci Internet posiadających rezydencję polską.

§ 3. Termin

 1. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 29.12.2022 roku od godz. 10:00 (data rozpoczęcia Konkursu) do dnia 16.01.2023 roku do godz. 10.00(data zakończenia Konkursu).
 2. Komisja Konkursowa wyłoni trzech Zwycięzców Konkursu do dnia 30.01.2023roku.
 3. Ogłoszenie rozwiązania Konkursu nastąpi maksymalnie do dnia 31.01.2023 roku do godziny 17:00 w Serwisie poprzez wskazanie imienia i nazwiska Zwycięzców  Konkursu. Dodatkowo Zwycięzcy Konkursu zostaną w tym samym dniu poinformowani o zwycięstwie w Konkursie, za pomocą wiadomości prywatnej przesłanej za pośrednictwem aplikacji Facebook.

§ 4. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny z tym zastrzeżeniem, iż uczestnictwo w Konkursie wymaga, dostępu do sieci Internet i uprzedniego założenia konta (profilu) w aplikacji Facebook, na zasadach opisanych w § 5 ust. 3 Regulaminu. Do Konkursu mogą się zgłaszać osoby fizyczne, które:

a) zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,        

b) najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły lat osiemnaście oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, i nieubezwłasnowolnionych,

c) spełniają inne warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani też członkowie organów zarządzających Organizatora, Fundatora, a także członkowie Komisji Konkursowej, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób, a także inne osoby pozostające z nimi w takim stosunku rodzinnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo.

§ 5. Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie

 1. Celem zgłoszenia woli swojego uczestnictwa w Konkursie, osoba zainteresowana uczestnictwem w Konkursie, a jednocześnie spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w szczególności w treści postanowień § 4 Regulaminu, winna dokonać zgłoszenia swojego Zadania Konkursowego do Konkursu zgodnie z postanowieniami ust. 2 i ust. 3 § 5 Regulaminu.
 2. Zgłoszenia woli uczestnictwa w Konkursie dokonuje się w Serwisie w terminie wskazanym w treści postanowień § 3 ust. 1 Regulaminu.
 3. Osoba fizyczna zainteresowana uczestnictwem w Konkursie, celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału Konkursie, ma za zadanie spełnić łącznie następujące warunki:

a)     zaznajomić się z treścią i zaakceptować postanowienia Regulaminu, poprzez dodanie Zadania Konkursowego.

b)    w okresie trwania Konkursu, wskazanym w treści postanowień § 3 ust. 1Regulaminu wykonać, opisane w §7. Zadanie Konkursowe będące przedmiotem Konkursu i zamieścić je w sekcji komentarzy pod postem ogłaszającym Konkurs.

 1. Zgłoszenia uczestnictwa nadesłane po upływie terminu opisanego w § 3 ust. 1 Regulaminu (to jest po dniu 16.01.2023 roku do godz. 10.00) nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.
 2. Weryfikacji zgłoszeń dokonuje Komisja Konkursowa. Zgłoszenia nadesłane
  w okresie przyjmowania zgłoszeń, wskazanym w treści postanowień § 3 ust. 1 Regulaminu, zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie po uprzednim poddaniu weryfikacji, czy spełniają warunki uprawniające do ich przyjęcia do Konkursu. Jeżeli dany użytkownik nie spełnia warunków uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie, w szczególności na skutek naruszenia postanowień Regulaminu, wówczas Komisja Konkursowa podejmie decyzję o niedopuszczeniu takiego użytkownika jako Uczestnika Konkursu.

§ 6. Dane Osobowe

1.         Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, który przetwarza dane w celu wypełnienia swoich zadań związanych z organizacją konkursu. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych wskazanych w definicji Organizatora wskazanej powyżej.

2.     W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator powołał Inspektorów Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

3.     Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe, w kategorii dane zwykłe: dane podane przez Uczestnika w wiadomości na fanpage Fundatora w aplikacji Instagram(takie jak imię, nazwisko, nazwa), oraz dane podane w wiadomości prywatnej takie jak imię, nazwisko, nazwa, adres mailowy, adres do doręczenia nagrody, jeśli pozwala na identyfikację osoby fizycznej, oraz wizerunek, zgodnie z postanowieniami pkt 10 poniżej);

4.     Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy oraz nagrodzenia Zwycięzcy Konkursu, a także rozliczeń podatkowych wartości nagród w Konkursie oraz ewentualnych reklamacji Uczestników Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)).

5.         Dane osobowe będą udostępniane organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione również na Portalu Instagram, w związku z tym, że Konkurs prowadzony jest na tym portalu.

6.     Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Organizatora, w tym agencja Pro-Technik, podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością ww. podmiotów przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

7.     Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu, a następnie przez okres 21 dni od daty zakończenia Konkursu w związku z rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji Uczestników. Po tym okresie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisów podatkowych. Po tym okresie dane osobowe zostaną skasowane przez Organizatora.

9.     Każdy Uczestnik, którego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, ma (z ograniczeniami wskazanymi w przepisach RODO) prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

10.  Uczestnikowi Konkursu, którego dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkujące uczestnictwo w Konkursie.

12.  W wypadku, gdyby w ramach wykonywania Zadania Konkursowego doszło do przetwarzania po stronie Organizatora wizerunku Uczestnika lub innych osób, których wizerunek został utrwalony w Zadaniu Konkursowym, Uczestnik Konkursu, który wykonał Zadanie Konkursowe, wyraża zgodę oraz zapewnia, przeniesienie w sposób nieodwołalny oraz nieograniczony terytorialnie i czasowo wszelkich majątkowych praw autorskich, w tym praw pokrewnych, na to, aby wizerunek, (jeśli to wynika z charakteru Zadania Konkursowego) tego Uczestnika oraz innych osób przedstawiony w Zadaniu Konkursowym (zwanym również dalej „Utworem” w rozumieniu Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. z o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) wraz z imieniem i nazwiskiem, bądź innymi danymi do przetwarzania, których Organizator jest upoważniony, jeżeli Organizator uzna to za stosowne – w całości lub w postaci dowolnych fragmentów, zostały wykorzystane w dowolnych kanałach dystrybucji (w szczególności w sieci Internet, na kanałach YouTube, Facebook, Instagram, WWW, promocja online). Zgoda wyrażona zostaje na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie na wszelkiego rodzaju nośnikach oraz jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie);

b) zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi elektronicznymi, wszelkimi technikami wideo;

c) wprowadzanie do pamięci komputera;

d) nadawanie za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej, w tym sieci Internet (Intranet) lub podobnej;

e) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju mediach;

f) wprowadzenie do obrotu i dystrybucji;

g) wykorzystanie na innych polach eksploatacji wynikających z przeznaczenia i charakteru utworów;

h) sporządzenie kopii i opracowań utworów dowolną techniką, ich zwielokrotnienie i wprowadzenie do obrotu w całości lub w części;

i) sporządzanie materiałów na podstawie wskazanych utworów oraz wprowadzanie do obrotu

j) modyfikowanie Utworu w dowolny sposób.

13.  Uczestnik nie będzie sobie rościł autorskich praw majątkowych do Zadania Konkursowego, w którym został wykorzystany jego wizerunek oraz przenosi na Organizatora wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich związanych z Zadaniem Konkursowym. W wypadku zgłoszenia w związku z wymienionymi wyżej prawami roszczenia jakiejkolwiek strony trzeciej, w szczególności osoby, której wizerunek, głos lub wypowiedź zawierały się w Zadaniu Konkursowym przesłanym przez Uczestnika, Uczestnik, który dokonał zgłoszenia Zadania Konkursowego, zobowiązuje się do zwolnienia Organizatorów z jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej lub prawnej i wstąpienia w spór na ich miejsce.

14.  Administrator informuje, że dane osobowe będą przetwarzane poza obrębem EOG, z uwagi na fakt prowadzenia Konkursu na stronach Facebook.

15.  Administrator informuje, że w zakresie danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

 

§ 7. Zadanie Konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na wstawieniu pod danym postem konkursowym komentarza odpowiadającego na pytanie: „Który produkt z oferty Nufarm cenisz najbardziej i dlaczego- dodaj odpowiedź poprzedzając nazwę produktu # ?”.
 2. Kategorycznie zabronione jest nadsyłanie Zadań Konkursowych zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, wulgarnych, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób bez ich zezwolenia.
 3. Nadesłane na Konkurs Zadanie Konkursowe winno być samodzielną (autorską) pracą nadsyłającego Uczestnika Konkursu, dotychczas niepublikowaną i nienagradzaną w innych Konkursach.
 4. Organizator jest uprawniony do wykluczania Zadań Konkursowych z uczestnictwa w Konkursie z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Konkursowej, w przypadku, gdy Organizator poweźmie uzasadnione podejrzenie, że zgłoszone do Konkursu Zadanie Konkursowe narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, moralność lub dobre obyczaje, godności lub prawa osób trzecich bądź poweźmie informację, iż prawa do przesłanego Zadania Konkursowego nie przysługują Uczestnikowi, który zgłosił przedmiotowe Zadanie Konkursowe do Konkursu, a także w przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zostało zgłoszone do Konkursu przez kilku Uczestników.
 5. Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji dopuszczonego uprzednio Zadania Konkursowego, w przypadku zgłoszenia pod jego adresem uzasadnionych roszczeń osób trzecich z przyczyn podanych w Regulaminie.
 6. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą ogłoszenia wyników – praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie Zadań Konkursowych, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, a Uczestnik Konkursu odstępuje Organizatorowi wszelkie prawa do Zadania Konkursowego na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności takich jak: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do Zadania Konkursowego oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich.
 7. Uznaje się, że wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej zawiera się w wartości otrzymanej przez Zwycięzcę i Laureatów Konkursu Nagrody.
 8. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego w stosunku do Organizatora i jego następców.
 9. Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich, w tym w szczególności prawa do wizerunku osób trzecich w związku z Zadaniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia Zadania Konkursowego do Konkursu.

§ 8. Tryb wyłonienia Zwycięzców i przyznawania Nagród

 1. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu odbywa się w drodze wyboru dokonywanego przez Komisję Konkursową Zadań Konkursowych Uczestników, które spełniają wszystkie warunki udziału w Konkursie, oraz których Zadania Konkursowe zostaną przez Komisję Konkursową ocenione jako najlepsze. Jako kryteria oceny Zadań Konkursowych Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę przede wszystkim kreatywność, pomysłowość i oryginalność Zadania Konkursowego oraz zgodność Zadania Konkursowego z przedmiotem Konkursu. Komisja wybierze trzech Zwycięzców Konkursu, którym przyznana zostanie Nagroda.
 2. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych Zadań Konkursowych i wskaże Zwycięzców Konkursu w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy do udziału w Konkursie nie zostanie zgłoszone żadne Zadanie Konkursowe lub do Nagrody nie będzie kwalifikował się żaden Uczestnik – Nagrody ulegają w całości lub w odpowiedniej części przepadkowi na rzecz Fundatora.

§ 9. Nagrody Konkursu-

1.     W Konkursie przewidziano następujące Nagrody, o łącznej wartości 520 PLN:

a)     3 nagrody główne:

1 i 2 miejsce smartwatch  Garett Sport Activity Czarny o wartości 200 PLN

3 miejsce głośnik JBL o wartości 120 PLN 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w wyglądzie nagród przekazywanych osobom wygrywającym. Oznacza to, że nagrody mogą różnić się kolorami, a zdjęcia nagród umieszczonych na grafice w poście konkursowym są jedynie poglądowe.

§10. Wydanie nagród

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 31.01.2023. Organizator ogłosi rozwiązanie konkursu na portalu społecznościowym Instagram oraz wyśle do Laureata wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Instagram
 2. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, udzielić odpowiedzi na przedmiotowe powiadomienie drogą elektroniczną na wskazany w powiadomieniu adres e-mail i wskazać dane adresowe potrzebne do przesłania  Nagrody.
 3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w ustępie 2 powyżej Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji danego Uczestnika Konkursu i postanowienia o przepadku Nagrody.
 4. Organizator jest uprawniony do przesłania drogą pocztową, bądź poprzez firmę kurierską Nagrody na wskazany przez Zwycięzców i Laureatów Konkursu adres pocztowy.
 5. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody/Nagród, opisanej w § 9 Regulaminu, ani też prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnego adresu pocztowego.

§ 11. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub poprzez wysłanie do Organizatora wiadomości prywatnej za pośrednictwem Serwisu (wiadomość wysłana za pośrednictwem Instagram) przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu, decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym powyżej terminie nie będą uwzględniane.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami punktu 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia od Organizatora roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.
 2. Pełna treść regulaminu Konkursu jest dostępna pod linkiem …………….. oraz  w siedzibie Organizatora.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje w całości.
 4. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.