4 snabba fakta om MCPA 

  • Never out of fashion
  • Mästaren på tistel, blåklint, vallmo vid redan 8 °C
  • Viktigt verktyg vid förebyggande resistensstrategier
  • När du vill undvika klumprotsjuka

Verkningssätt

MCPA transporteras systemiskt till växtens alla tillväxtpunkter i hela plantan, även till rotsystemet. Det är en viktig funktion vid behandling mot rotogräs såsom tistel och åkermolke.

MCPA tas snabbt upp genom plantans ovanjordiska delar (4-6 timmar). Ju bättre tillväxtförhållanden och sprutbetingelser, desto snabbare och tydligare effekter på ogräsen.

Effekten ses som okontrollerad tillväxt med vridna blad och kraftiga stjälkar. Den ökade tillväxten kräver mer ”bränsle” än vad plantan klarar av att leverera, växtens normala tillväxtsystem förstörs, plantan kollapsar och dör.

MCPA hjälper även till att penetrera tjocka vaxlager på ogräs såsom svinmålla.

Resistensstrategi med MCPA

Alla behöver en förebyggande resistensstrategi på sin gård och det är viktigt att få ett bra resultat av sin ogräsbehandling. Dom flesta herbiciderna i Sverige är så kallade ALS-hämmare (ex Broadway, Express 50 SX, Attribut Twin Plus, Nuance) och används i stor utsträckning. Sedan många år tillbaka är rekommendationen att alltid tankblanda ALS-hämmare med en produkt som verkar på en annan plats i cellen för att minska risken för att utveckla resistenta ogräs.

MCPA verkar på fyra olika platser i cellen, vilket minskar risken mycket för utveckling av resistens i ogräsen och bidrar till en god resistensstrategi.

Tips för bästa effekt med MCPA

Vid en ogräsbehandling behöver ogräsen vara i tillväxt för att få bästa effekt av behandlingen. Tillväxten börjar vid 5°C. 
Temperaturkravet för MCPA är normalt 12°C men vid en blandning av MCPA + Saracen/Saracen Delta/Alliance eller Nuance kan behandling ske redan vid 8°C. 

MCPA har ett brett behandlingsfönster- ger optimal tidpunkt för tistelbehandling

Att kunna använda MCPA vid rätt tidpunkt för tistelns storlek är avgörande för att få bästa resultat. Tistlarna har trivts trots att det varit torr väderlek på våren och sommaren dom senaste åren.
Det kanske inte fanns några örtogräs som grodde men tistlarna kom att växa till sig senare på försommaren. Nufarm fick många frågor om sen tistelbehandling förra året.

Det går utmärkt att göra en sen behandling mot tistel med MCPA då den får användas i stråsäd tom utvecklingsstadie 39, flaggbladets slida just synlig.

Strategier med MCPA

MCPA och tistel

Tistel behandlas när den är 10-15 cm hög. Det kommer finnas större och mindre tistelplantor samtidigt som dom flesta tistelplantorna är i rätt storlek. 
Att det finns en blandning av både större och mindre tistlar vid bästa tidpunkten för behandling gör att några tistlar är för stora och några för små.
Det kommer ta flera år innan tisteln är helt kontrollerad och behandlingen kommer behöva upprepas fler år i rad. Planera för MCPA i växtföljden.

Dosering av MCPA mot tistel

 Tistel ska alltid behandlas med 1 L/ha MCPA som ger en effekt på närmare 90%
Att reducera dosen till 0,75 L/ha MCPA innebär en halvering i effekt mot tisteln och att många tistelplantor blir kvar i fält som kan sprida sig vidare.
Det är alltså viktigt att hålla upp dosen i kriget mot tistlar även vid en tankblandning med annan produkt som bara assisterar MCPA.

Rekommendation tistel och örtogräs:

 • 1L/ha MCPA + 100 ml/ha Saracen, när tisteln är 10-15 cm hög
 • 1L/ha MCPA + 100 ml/ha Saracen Delta i grödans stadie 32 (2 noder)
  tistel är 10-15 cm hög

MCPA och spillraps

Raps är en viktig avbrottsgröda i växtföljden. Spillraps ökar risken för klumprotsjuka som är otroligt skördenedsättande svampinfektion på rapsens rötter.
Det finns flera ogräs (ex åkerkål, åkersenap, penningört, lomme) som är värdväxter för klumprotsjuka och dom måste bekämpas i alla grödor i växtföljden. MCPA är mycket effektiv på raps.

MCPA och Clearfield raps

Om det odlas Clearfield är det extra viktigt att tänka på en strategi mot spillrapsen. Erfarenheter från Finland som odlat Clearfield raps i många år är att MCPA 1 L /ha är det som är mest effektivt mot denna spillraps.

Blåklint och vallmo

Blåklint är ett ökande problem i höstsäd i Sverige. Det finns i dagsläget ingen herbicid för höstanvändning som ger tillräckligt bra effekt på blåklint, se gradering i Jordbruksverket ”Kemisk ogräsbekämpning 2019”. I många fall trycks blåklinten tillbaka något för att sen ta fart och börja växa igen. Det innebär att blåklinten måste bekämpas på våren.

I svenska officiella försök (serie L5-300, Bekämpning av örtogräs i höstvete på våren) utförda av Hushållningssällskapets försökspatruller har Nufarm påvisat mer än 90% effekt på blåklint vid en vårbehandling i höstvete.

 • 100 ml Saracen Delta + 1 L MCPA+ Gondor har gett mer än 90% effekt på blåklint samt en skördeökning på + 570 kg/ha mot obehandlat.

Behandlingen utfördes i början av maj då höstvetet var i stråskjutning, stadie 31, en nod.
På försöksplatsen i Östergötland, Hovgården, var det även mycket vallmo. Samma strategi som ovan har gett 99 % effekt mot vallmo.

MCPA på mulljordar

Då det är ett högt ogrästryck på mulljordar kan det ibland krävs två ogräsbehandlingar. MCPA en viktig komponent för att få bort svåra ogräs som är ofta förekommenade på dessa jordar.

 • 1,0 L/ha MCPA + 50 g/ha Alliance+ vätmedel, ger en robust bra strategi mot pilört med tre olika aktiva substanser.
 • 1,0 L/ha MCPA + 30 g/ha Ally Class 50 WG, har visat sig vara en mycket bra strategi mot pilört.
 • MCPA i insådd med rödklöver, gräs eller gräs och rödklöver på våren

 En vall ska hålla i flera år och ge en god avkastning utan massa ogräs. En bra ogräsfri etablering av insådden är steg nummer ett.
 MCPA får användas för insådd i både höst- och vårsäd på våren med max 0,6 L/ha.

Nedan följer några förslag på ogrässtrategier för vallinsådd:

 • 1,15 kg/ha Basagran SG + 0,5 L/ha MCPA
 • 10–15 g/ha Gratil 75 WG + 0,5 L/ha MCPA (klövern måste ha minst treväppling)
 • 7,5–12 g/ha Express 50 SX + 0,5 L/ha MCPA (klövern måste ha minst 1–2 treväpplingar)

Utökat användningsområde med MCPA

 Sedan 2018 finns följande utökade användningsområden för MCPA i lin och rödklöver till utsäde.

Lin

Behandling när linet är 5-8 cm högt
Max 200 ml/ ha
Max 1 behandling per år
Vid spridning ska 150-400 l vatten/ha användas

Rödklöver till utsäde

Fröåret, vid begynnande sträckning (endast vår)
Max 500 ml /ha
Max 1 behandling per år
Vid spridning ska 150-400 l vatten/ha användas

 

Läs mer om Nufarm MCPA 750 och MCPA 750

Läs alltid etiketten före användning
Registrerade varumärken:
FMC corporation: Ally Class 50 WG, Express 50 SX
Bayer: Attribut Twin Plus, Gratil 75 WG
Corteva: Broadway
BASF: Basagran SG