Vekstregulering med CCC Nufarm 750® /Stabilan 750 SL®
og Trimaxx® /Optimus®

Vekstregulering i høstkorn

Vi kommer nå raskt til det stadiet der vekstreguleringen i høstkornet står for tur. Etter vårgjødslinga kommer plantene raskt i vekst når det ikke lenger er kuldegrader på natten. CCC Nufarm 750 /Stabilan 750 SL er basisen for vekstregulering i høsthvete og rug. 

Hovedmotivasjonen for vekstregulering er å sikre en stående åker, som er forutsetning for en sikker og effektiv tresking, og som sikrer kvaliteten på kornet ved at det er mindre utsatt for fusarium mv. I tillegg til bruk av vekstregulatorer så har gjødselmengder og fordeling opp mot værforhold, avgjørende betydning for legderisiko og kvaliteten på kornet. Det er også arts- og sortsforskjeller som skal hensyntas av den enkelte.

CCC Nufarm 750 /Stabilan 750 SL er samme produkt fra Nufarm –

– men markedsføres gjennom ulike aktørene i Norge.

Det aktive stoffet er klormekvatklorid. Produktene virker på gibberlinproduksjonen i plantene, plantehormonet GA1. Dette stimulerer lengdeveksten mellom leddknutene.  Klormekvatklorid hemmer produksjonen av GA1 slik at strekningen mellom leddknutene reduseres. I tillegg reduseres den apikale dominansen (stimulering av vekst til hovedskudd), slik at sideskuddene til kornplanta stimuleres. Derved oppnås en forbedret busking og flere buskingsskudd går fram til aks. I tillegg kommer en effekt på tykkelsen av celleveggene slik at strået blir sterkere og en stimulering av rotveksten. 

Effekt av CCC Nufarm 750 /Stabilan 750 SL forutsetter at plantene er i god vekst. Temperaturen bør være på 8-10 °C på dagtid. Under 8°C blir effekten svak og plantene blir ekstra stresset. Og det bør ikke være nattefrost 2-3 dager før behandling og heller ikke nattefrost de to påfølgende nettene.  Dette er for at plantene skal være i vekst og ta opp midlet og at ikke sprøytingen skal stresse plantene.

Trimaxx/Optimus

Trinexapac er aktivstoffet som selges under disse to varemerkene i Norge.

Trimaxx/Optimus er spesielt kjent for sin gode formulering som tas effektivt opp av planene og er skånsom mot kulturveksten.  Trinexapac virker også på gibberlinproduksjonen i plantene, men på et senere tidspunkt enn klormekvatklorid.  Det har også effekt på sideskuddene og en viss stimulering av rotnettet.  Generelt så ønskes en høyere temperatur for sikker effekt av Trimaxx/Optimus. Dette er like mye av hensyn til prosessene i planta som produktet. Vi bør ha 10-14 °C grader på dagtid og samme regime omkring nattefrost som for CCC Nufarm 750 /Stabilan 750 SL.

Høstvete og Rug

Grunnlaget legges med 100 – 130 ml/daa CCC Nufarm 750/ Stabilan 750 SL. I rug kan det brukes helt opp til 160 ml.  Normalt er plantene da mellom 15-20 cm (BBCH 23-25).
Med den behandlingen stimuleres rotutviklingen og dannelsen av sideskudd (økt busking). Stråstyrken forsterkes også. Alle høsthvetesortene på markedet har generelt behov for vekstregulering. 
Forsøk i Sverige i 2018 ga en avlingsøkning på + 87 kg/daa for nettopp denne behandlingen, se tabell 1.  

Vekstregulering forsøk høstvete Sverige 2018

Tabell 1. Forsøk i Sverige i 2018 ga en avlingsøkning på + 99 kg/daa for 100 ml/daa CCC Nufarm 750/ Stabilan 750 SL fulgt opp med 40 ml/daa Trimaxx/Optimus

Anbefaling høstvete og rug

100 ml-130 ml/daa CCC Nufarm 750/ Stabilan 750 SL i stadie 23-25 følges opp med 40 ml/daa Trimaxx/Optimus i stadie 31-39. 
Denne strategien ga en avlingsøkning på + 99 kg/daa i svensk forsøk 2018.

Alternativ

Trimaxx 15-30 ml i stadie 31-39 
Denne strategien er usikker med tanke på effekt på legde, men kan være aktuell, dersom det tidlige er tørke og stress, slik at CCC Nufarm 750 /Stabilan 750 SL ikke bør kjøres.  

Anbefaling rughvete

Der benyttes Trimaxx/Optimus i 20-40 ml/daa fra stadie 31 -39.  Her kan det vurderes en splittbehandling (kjøre to ganger med Trimaxx) for å oppnå en sikrere stråkortingseffekt. I rughvete er ikke CCC Nufarm 750 /Stabilan 750 S registrert.  

Tankblandninger  

Det går bra å tankblande CCC Nufarm 750/ Stabilan 750 SL med de vanligste ugras-, insekts- og soppmidler. Klebemidler/olje som anbefales for blandingsproduktet tilsettes. Ellers trengs ikke klebemiddel/olje.

Trimaxx/Optimus kan blandes med soppmidler. Dosen av Trimaxx/Optimus reduseres med 20% når man blander med soppmidler som inneholder triazoler (Protioconazol, inngår i en rekke soppmidler), men aldri lavere enn minste tilrådde dose på etikett.

Trimaxx / Optimus er unik- effektivt opptak i planten

Figur 1. Når overflatespenningen redusers blir opptaksoverflaten mot bladet større og vi får et økt opptak av plantevernmidlet.

Formuleringen til Trimaxx/Optimus er helt spesiell og gir et lipofilt (fettløsende på overflaten) preparat. Det gjør at dråpene løser vokslaget på bladet og reduserer overflatespenningen. Det gjør at dråpene flyter bedre ut på bladet og vi får en større kontaktflate mellom molekylene i Trimaxx/Optimus og planta. Denne effekten er famstilt i figur 1.

Når sprøytevæska fordeles på en større overflate skjer et raskt og effektivt opptak, noe som vi har sett i forsøk i korn. Det er gjort sammenlignin mellom standart trinexapkprodukt og Trimaxx/Optimus. Etter 5 timer er 85-95 % av Trimaxx /Optimus tatt opp mens av standardformuleringen er 40 %  tatt opp, se figur 2.

Formuleringen i Trimaxx/Optimus er skånsom mot planten det er vist i forsøk og i praksis, tross sitt raske opptak.

Figur 2. Etter 5 timer er 85-95 % av sprøytevæska tatt opp med Trimaxx/Optimus mens av standardformuleringen er 40 % tatt opp.

Forsøk har visat at Trimaxx/Optimus er like effektivt som en standard trinexapak med samme dosering per dekar, 40 ml/daa Trimaxx/Optimus gir samme resultat
som 40 ml/daa standard trinexapak.

Det var også konklusjonen i godkjenningsforsøkene ” anbefales samme dekardose av Trimaxx som med standard trinexapak.”

Nå er Optimus registrert som varenavn på det norske markedet.
Det er samme produkt som Trimaxx.