Nufarm_FactSheet_Safari_WhiteflyControl_15-TO-0066