Tillväxtreglering görs mest kostnadseffektivt med Orius 200 EW             

Höstrapsen har nu på många håll goda förutsättningar och kan växa kraftigt under hösten vid god markfukt och gynnsamma temperaturer som prognoserna visar framåt. För att rapsen ska uppnå högsta potential krävs en lyckad etablering där plantorna hinner bli tillräckligt kraftiga och välutvecklade innan invintring, då tål de också större påfrestningar under vinter/vårvintern. Hinner beståndet växa och utvecklas alltför mycket riskerar dock tillväxtpunkterna att höjas och exponeras då för kyla, vind och viltskador i större utsträckning. Ett tåligt rapsfält har ett bestånd med välutvecklade rapsplantor men där tillväxtpunkterna befinner sig så lågt ned, och därmed skyddat, som möjligt.

Såtidpunkt och utsädesmängd är ett par faktorer som påverkar rapsbeståndet under sensommar och höst, t.ex. tätare bestånd kan genom inbördes konkurrens sträcka sig mer än ett med färre plantor per ytenhet. Ett tidigt sått (uppkommet bestånd) hinner samla på sig en högre temperatursumma innan vintern, mätt i daggrader, vilket innebär att utvecklingen kan hinna gå långt och tillväxtpunkterna börjar att höja sig i plantorna. Dessa saker kan vi bara påverka till viss del, hur vädret blir efter sådd rår vi inte över. Det finns dock ett bra verktyg för att förbättra oddsen och säkerheten i rapsodlingen- Orius 200 EW.

Orius 200 EW är en fungicid bestående av tebukonazol som förutom svampeffekt också är godkänd för och mycket effektiv för tillväxtreglering av höstraps och därmed en viktig försäkring för att ge grödan de bästa förutsättningarna att klara vintern med bibehållen potential. Orius dämpar plantans bildning av gibberelliner, växthormon som stimulerar cellsträckning. Tebukonazol har också visat sig främja plantans stresstålighet i andra avseenden.

Behandling med Orius 200 EW ska göras när rapsplantan har 4 blad för bästa effekt, då är den apikala dominansen (plantans ”vilja” att sträcka sig) låg till förmån för blad- och rottillväxt, och Orius ger då en bromsande effekt på tillväxtpunkten som sträcker sig mindre och förblir mer skyddad inför vintern.

Till vänster raps behandlad med 0,425 l/ha Orius 200 EW. Till höger obehandlad raps. Observera den kompakta och kortare tillväxtpunkten efter Oriusbehandlingen.

 

Syftet med tillväxtreglering av höstraps är att skydda de vitala tillväxtpunkterna i rapsplantorna, beståndshöjden är av mindre betydelse och beror i hög grad på de aktuella sorternas specifika egenskaper. Orius har visat sig effektiv på att hålla nere tillväxtpunktens höjd, men har inte påverkat bladtillväxten och plantornas storlek i lika hög grad, vilket är positivt för ogräskonkurrensen

Tillväxtreglering handlar om att köpa en försäkring till sin gröda, vi vet aldrig i förväg hur säsongen kommer att utveckla sig- Orius 200 EW är den mest prisvärda försäkringen för din höstraps och kan ge mycket stor utväxling när omgivande förutsättningar inte är optimala. Detta blev tydligt inte minst säsongen 2022/23 när mycket stora rapsarealer och värden gick förlorade under en tuff vinter och vårvinter.

Rapsskörden byggs till största delen på hösten, de insatser vi gör nu avgör potentialen inför kommande skörd. Vänta inte och se hur rapsen utvecklas, ta istället kontroll över det som går att påverka och lägg grunden med 0,425 l Orius 200 EW när rapsen har 4 örtblad- den mest kostnadseffektiva lösningen!

Optimera dina odlingsinsatser och försäkra höstrapsen med Orius 200 EW.

Rapsen betingar ett stort värde- lämna inget åt slumpen!

 

 

Mer om Orius 200 EW

 

 

Säljs av Gullviks – www.gullviks.se