Optimera insatserna med Stabilan 750 SL samt Trimaxx och Optimus
– högre skörd med bättre kvalitet

Snabba fakta om tillväxtreglering

 • Stabilan 750 SL + Trimaxx och Optimus i höstvete är den kostnadseffektiva lösningen, + 990 kg/ha i merskörd
 • Stabilan 750 SL vid ogräsbekämpningen lägger grunden framförallt med bättre rotutveckling och bestockning
 • Trimaxx och Optimus i BBCH 31-39 för bäst effekt på stråstyrkan
 • Den goda markfukten ger mycket bra förutsättningar för tillväxtreglering

Liggsäd eller inte

– tillväxtreglering ger fler fördelar

 • Stimulerar bestockning
 • Ökar rottillväxt
 • Ökar näringsupptaget
 • Ökar skörden

Tillväxtreglering höstvete

– verkningssätt, användning och effekter med
Stabilan 750 SL samt Trimaxx och Optimus

Grunden läggs med 1,0 l/ha Stabilan 750 SL samtidigt med ogräsbekämpningen fram t o m BBCH 30.
Med den behandlingen stimuleras rotutvecklingen och bildningen/utvecklingen av sidoskott (ökad bestockning).
Stråstyrkan förbättras. Den aktiva substansen i Stabilan 750 SL – klormekvatklorid – verkar redan vid låg temperatur, 6 – 8 °C. Den har en längre varaktighet i plantan än trinexapak (Trimaxx och Optimus), reducerar bildningen av gibberelin tidigt i biosyntesen och har därför effekt både på rotutveckling, bestockning, stråstyrka och strålängd.

0,4 l/ha Trimaxx och Optimus kan ofta köras samtidigt med en svampbehandling i BBCH 31-39. Den optimala effekten av Trimaxx och Optimus är beroende av gibberelinbildningen. Trinexapak, aktiv substans i Trimaxx och Optimus, reducerar gibberelin mest effektivt senare i biosyntesen och har en kortvarigare verkan än klormekvatklorid. Det betyder att bäst effekt uppnås då det är lite varmare från 10 °C grader och då plantans längdtillväxt är som snabbast dvs i stråskjutningen. Cellernas längdtillväxt påverkas, cellerna blir mindre, med tjockare cellväggar och därmed blir strået starkare

Unik formulering med Trimaxx och Optimus

Trimaxx och Optimus har en optimal formulering. Trimaxx och Optimus tas snabbare upp i plantan än en standard trinexapakprodukt samtidigt som det är mycket god selektivitet.

Figur 1. Trimaxx och Optimus formulering – när ytspänningen minskar blir kontaktytan med bladet större och därmed ökas upptaget av Trimaxx och Optimus

Ett snabbt upptag i plantan är viktigt för resultatet

Figur 2. Snabbare upptag med Trimaxx och Optimus

Efter fem timmar är 85 – 90 % av sprutvätskan upptaget i plantan med Trimaxx och Optimus jämfört med knappt 40 % i en standardformulering av trinexapak. Ett snabbt upptag gör att effekten på grödan sker när det är rätt förutsättningar, god tillväxt, god markfukt och rätt temperatur. Om upptaget är utdraget över en lång tid går det inte att styra till när det är rätt förutsättningar för en tillväxtreglering. En vecka efter behandling kan vädrets förutsättningar ändrats till det sämre.

Tillväxtregleringsförsök i höstvete med Stabilan 750 SL samt Trimaxx och Optimus

Nufarm strategi är att alltid börja tillväxtreglera höstgrödorna med 1 l/ha Stabilan 750 SL. Det lägger en god grund för rotutvecklingen samt för att förankra rötterna ordentligt i jorden som är viktigt för att undvika liggsäd, det ger ett ökat näringsupptag samt stimulerar sidoskotten. Det påverkar även stråets längd för att motverka liggsäd. Denna första behandling ger utrymme att vänta in nästa behandling i stråskjutningen med Trimaxx och Optimus. Den behandlingen stärker upp strået ytterligare.

Stäm träff med din gröda

Resultatet blir alltid bäst om det finns med i planeringen från början att göra en dubbelhandling med tillväxtreglering, hjärnan blir mentalt påmind om att gå ut i sin gröda och följa utvecklingen.Tabell 1. Utdrag ur ett försök från 2018, L5-1050 tillväxtreglering i höstvete, Hovården, Östergötland.

 • 1l/ha Stabilan 750 SL har gett en signifikant skördeökning på 870 kg/ha mot obehandlat.
 • Kväveutnyttjandet förbättrades även det signifikant till 119,3 kg/ha N i kärna mot obehandlat 107 kg/ha N.
 • Kombinationen 1,0 l/ha Stabilan 750 SL i BBCH 25 uppföljt med 0,4 l/ha Trimaxx och Optimus i BBCH 39 gav en signifikant skördeökning på 990 kg/ha mot obehandlat.
 • Kväveutnyttjandet förbättrades även det signifikant till 122,9 kg/ha N i kärna mot obehandlat 107 kg/ha N.
 • 0,4 l/ha Trimaxx gav även det en signifikant skördeökning mot obehandlat på 820 kg/ha.
 • Kväveutnyttjandet förbättrades även det signifikant till 126,8 kg/ha N i kärna mot obehandlat 107 kg/ha N.

Rekommendationer tillväxtreglering med Stabilan 750 SL samt Trimaxx och Optimus

Tabell 2. Rekommendationer tillväxtreglering  Rekommendationer-tillväxtreglering-print tabell

Tankblandningar

Stabilan 750 SL kan tankblandas med de vanligaste mikronäringen, ogräs- och svampmedlen. Dosen Stabilan 750 kan reduceras med 20 % vid blandning med ogräs- eller svampmedel.  Endast en blandningsprodukt får tillsättas. Tillsatsmedel som rekommenderas till blandningsprodukter skall vara med.
När Bayers gräsherbicider blandas med mer än 1 l/ha Stabilan 750 SL ska inte olja eller vätmedel tillsättas.

Trimaxx /Optimus kan blandas med svampmedel. Dosen av Trimaxx och Optimus kan reduceras med 20 % när man blandar med svampmedel som innehåller triazoler.

Att tänka på
Undvik behandling med Stabilan 750 SL vid torka eller dåliga tillväxtbetingelser på torkkänsliga jordar.

Gondor
Vi tillsätter Gondor till våra produkter då den ger mindre vindavdrift, bättre täckning – mer preparat på plantan där det ska vara, samt ger ett skonsamt och effektivt upptag av produkterna.

Länk till Optimus

Länk till Trimaxx

Trimaxx och Optimus är godkänd för tillväxtreglering stråsäd och gräsfrö. 
Trimaxx är registrerat varumärke av Nufarm – Optimus är registrerat varumärke av Nufarm